Case#66930 RHB Bank PUGANASVARI A/P PARAMASHVARAN / HARIKUMAR A/L PARAMASHUARAN