Case#53601 Hong Leong Bank WONG JI CHIN & WONG KIN LAM