Case#5334 Hong Leong Bank WONG LOK XUAN / POH JIA JOU