Case#5334 Alliance Bank Malaysia Berhad WONG LOK XUAN / POH JIA JOU