Case#51325 RHB Bank CHIA KIAN LEONG & WONG ZHI CHENG