Case#1302 Public Bank KU ZHEN QIAO / MAK KHAI LING